Wspólnoty mieszkaniowe

To co nas wyróżnia, czyli filozofia naszego działania, która oparta jest na 4 filarach:

 1. wyjątkowa opieka i troska o klientów – dbamy, doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy;
 2. staranny dobór podwykonawców – świetnych specjalistów, którzy za usługi wysokiej jakości pobierają wynagrodzenie w rozsądnej wysokości;
 3. kompleksowość naszych usług – tak by mieszkańcom wspólnot, które są nam powierzone w opiekę, żyło się wygodnie;
 4. bardzo konkurencyjne ceny – dobrze wiemy, że wspólnotom pieniądze potrzebne są przede wszystkim na remonty.

 

Nasza oferta obejmuje następujący, pełny zakres obsługi:

Księgowość:

 1. Wystąpienie o przyznanie numeru REGON i NIP, założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty (dotyczy nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych).
 2. Prowadzenie pełnej księgowości Wspólnoty, w tym pełnej dokumentacji dla Urzędu Skarbowego (kompleksowa sprawozdawczość - przygotowanie wymaganych deklaracji CIT 2, CIT 8, NIP, PIT, bilanse, rachunek zysków i strat) oraz ZUS.
 3. Przygotowanie naliczeń na koszty zarządu, fundusz remontowy oraz zaliczek na pokrycie kosztów dostaw mediów każdemu z Właścicieli zgodnie z posiadanymi udziałami.
 4. Kompleksowa obsługa bankowa Wspólnoty – między innymi: rozliczanie wpłat, wykonanie wszelkich płatności.
 5. Reprezentowanie interesów Wspólnoty przed instytucjami i organami zewnętrznymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 6. Prawidłowe archiwizowanie posiadanej dokumentacji księgowej.
 7. Prowadzenie dokumentacji dla Urzędu Statystycznego.
 8. Składanie Wspólnocie sprawozdań z prowadzonych spraw objętych niniejszą umową do końca I kwartału następującego po roku rozrachunkowym.
 9. Udostępnienie Właścicielom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do  dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu.
 10. Prowadzenie indywidualnej ewidencji rozrachunków z poszczególnymi właścicielami.
 11. Przedkładanie Właścicielom lokali, w okresach uzgodnionych, rozliczeń poniesionych wydatków oraz pobranych pożytków i osiągniętych przychodów w okresach półrocznych.
 12. Pozyskiwanie kredytów na remonty – przygotowanie wniosku kredytowego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzgodnienia z bankiem.
 13. Zawieranie umów-zlecenia i umów o pracę pomiędzy Wspólnotą a wskazanymi w stosownej uchwale pracownikami.
 14. Obsługa w zakresie dostawy mediów - rozliczanie dostawców, rozliczanie Właścicieli lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługa w zakresie dostawy mediów obejmuje:
  1. dostawy energii elektrycznej w części wspólnej nieruchomości,
  2. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  3. dostawy wody i odprowadzenia ścieków;
  4. dostawy CO,
  5. dostawy gazu.
 15. Bieżące informowanie na piśmie Zarządu Wspólnoty i Właścicieli o zaistniałych zagrożeniach płynności.

 Bieżące administrowanie:

 1. Prowadzenie dokumentacji dla Urzędu Statystycznego.
 2. Obsługa w zakresie dostawy mediów - zawieranie umów z dostawcami, negocjowanie warunków realizacji umów, sprawdzenie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym. Bieżące informowanie Właścicieli o zmianie cen mediów na piśmie. Odczytywanie liczników zużycia mediów.
 3. Dokonywanie odczytów mierników głównych oraz w poszczególnych lokalach (na podstawie stosownych ustaleń Wspólnoty), bieżąca analiza wskazań.
 4. Ubezpieczenie nieruchomości, uiszczanie innych opłat publiczno – prawnych nie pokrywanych bezpośrednio przez Właścicieli lokali.
 5. Prowadzenie ewidencji meldunkowej z zapewnieniem przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Zwoływanie w terminie ustawowym zebrań Wspólnoty oraz na każde żądanie Zarządu Wspólnoty lub na wniosek 10% Właścicieli.
 7. Zapewnienie nieodpłatne lokalu na zebranie Wspólnoty.
 8. Prawidłowe archiwizowanie posiadanej dokumentacji.
 9. Wydanie każdemu z Właścicieli lokali (lokatorów) książeczek opłat zaliczek.
 10. Składanie Wspólnocie sprawozdań z prowadzonych spraw objętych niniejszą umową do końca I kwartału następującego po roku rozrachunkowym.
 11. Udostępnienie Właścicielom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do  dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu.
 12. Zawieranie umów w imieniu wspólnoty na wszelkiego rodzaju usługi generujące przychody dla wspólnoty (np. wynajem powierzchni pod reklamę).
 13. Bieżące informowanie na piśmie Zarządu Wspólnoty i Właścicieli o zaistniałych zagrożeniach wynikłych z podjętych czynności prawnych przez osoby trzecie. 

Obsługa techniczna:

 1. Prowadzenie kompleksowej obsługi technicznej budynku, w tym:
  1. przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
  2. przeprowadzanie remontów budynku oraz inwestycji zgodnie z przyjętym przez wspólnotę planem remontów, organizacja wszelkich robót budowlanych w budynku, organizacja i przeprowadzanie konkursów ofert związanych z wykonawstwem remontów i inwestycji dotyczących nieruchomości;
  3. kosztorysowanie inwestorskie (bez dodatkowego wynagrodzenia);
  4. przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek i interwencji od Właścicieli lokali;
  5. prowadzenie ewidencji zgłoszeń usterek, awarii i interwencji;
  6. zapewnienie bieżącej konserwacji budynku poprzez zlecanie wykonania niezbędnych prac w ramach tej konserwacji, usunięcia szkód, awarii i przeprowadzenia remontów bieżących i kapitalnych w uzgodnieniu z zarządem wspólnoty;
  7. wyrażanie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości osób trzecich w związku z koniecznością wykonania prac;
  8. zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych;
  9. dokonywanie odbioru robót;
  10. rozliczenie wykonanych robót;
  11. prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości
  12. Przeprowadzanie przy udziale właściwych urzędów państwowych procesu legalizacji urządzeń pomiarowych zainstalowanych na terenie wspólnoty mieszkaniowej (np. wodomierze, ciepłomierze, przepływomierze)
 2. Bieżące informowanie na piśmie Zarządu Wspólnoty i Właścicieli o zaistniałych zagrożeniach bezpieczeństwa.
 3. Stawianie się na nieruchomości na każde żądanie Właścicieli oraz Zarządu Wspólnoty w celu podjęcia interwencji.
 4. Ponoszenie odpowiedzialności za nieruchomość Wspólnoty w zakresie objętym umową o zarządzanie.
 5. Przystąpienie do usuwania awarii, o których mowa w § 3 w najkrótszym możliwie czasie po zgłoszeniu.
 6. Składanie Wspólnocie sprawozdań z prowadzonych spraw objętych niniejszą umową do końca I kwartału następującego po roku rozrachunkowym.
 7. Udostępnienie Właścicielom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do  dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu.

Obsługa prawna:

 1. Konsultacje treści wszystkich zawieranych przez wspólnotę umów.
 2. Dochodzenie należności od Właścicieli zalegającymi z opłatami na rzecz Wspólnoty w postępowaniu upominawczym oraz w razie potrzeby, na wniosek Wspólnoty, windykacja należności (w tym windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości oraz należności od poszczególnych Właścicieli) – z wyłączeniem obsługi prawnej w czasie postępowania sądowego lub komorniczego.
 3. Obsługa prawna – włącznie z obsługą postępowania sądowego i komorniczego na podstawie decyzji przyjętej uchwałą wspólnoty przy czym wszelkie koszty tego postępowania ponosi wspólnota.

Pomoc przy ubezpieczeniu budynku:

 1. Zapewnienie współpracy z brokerem ubezpieczeniowym.
 2. Współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami oferującą ubezpieczenia nieruchomości w obniżonych cenach.
 3. Przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.

Dzięki posiadaniu licencji zarządcy nieruchomości firma posiada ubezpieczenie OC zarządcy. 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl